Advertisement

De Economist

, Volume 85, Issue 1, pp 882–888 | Cite as

Boekbespreking

  • C. A. Verrijn Stuart
  • J. J. Boasson
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature

  1. 1).
    k moge hier verwijzen naar mijne Hoofdtrekken, waar ik op bl. 222–246 mijn standpunt ten opzichte van Malthus' leer en het bevolkings-vraagstuk in het algemeen, nog eens kort heb uiteengezet.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1936

Authors and Affiliations

  • C. A. Verrijn Stuart
  • J. J. Boasson

There are no affiliations available

Personalised recommendations