Advertisement

De Economist

, Volume 85, Issue 1, pp 427–433 | Cite as

Boekbespreking

 • C. A. Verrijn Stuart
 • Th.L.
 • Rosa Philips
Article
 • 10 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature

 1. 1).
  In Bremen steeg tusschen 1901 en 1925 de nataliteit in de welgestelde buurten van 12,7 tot 14,7 per 1000, terwijl zij in de arbeidersbuurten daalde van 43,7 op 19,5. Voor Amsterdam werd (Mededeelingen No. 67, blz. 121) destijds vermeld, dat van 1909/10 op 1920/21 de nataliteit in de volksbuurten van 27,3 op 24,7 terugliep, in de gegoede buurten echter steeg van 13,8 tot 14,6, en in de gemengde buurten van 18,8 op 19,3. In het onlangs verschenen vervolg op dit werk, waarop ik in een der eerstvolgende afleveringen terugkom, is deze groepeering der Amsterdamsche gegevens niet op dezelfde wijze voortgezet. Wellicht als gevolg van verandering van het economisch type der verschillende buurten van Amsterdam. De indirecte methode voor de bepaling van ongelijkmatigheid in den gezinsomvang in verband met den welstandsfactor staat nu eenmaal, ook wegens verschillen in den leeftijdsopbouw der bevolking, achter bij de in Stockholm en de bovengenoemde Nederlandsche onderzoekingen gevolgde methode van het gezinsgewijze onderzoek.Google Scholar
 2. 1).
  Zoo vond ik onlangs in Forschungen und Fortschritte (nummer van 20 Februari 1936) de uitkomsten van eene statistiek uit Wesehmünde betreffende de kinderen op de drie typen van scholen. Van de leerlingen der algemeene volksschool waren 69,1 percent afkomstig uit kinderarme gezinnen (met 3 of minder kinderen); op de hoogere volksschool (waar de toelating afhangt van de mate van begaafdheid, niet van het vermogen school-geld te betalen) was het percentage 72,7 en op de middelbare scholen zelfs 84,2. Hier dus juist de tegengestelde verhoudingen als Edin voor Stockholm vond.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1936

Authors and Affiliations

 • C. A. Verrijn Stuart
 • Th.L.
 • Rosa Philips

There are no affiliations available

Personalised recommendations