Advertisement

De Economist

, Volume 85, Issue 1, pp 99–111 | Cite as

De bevolking van Nederland in de crisis

 • F. W. 't Hooft
Article
 • 40 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature

 1. 1).
  „Het bevolkingsvraagstuk; waar wij heengaan in West-Europa”, H. J. Paris, Amsterdam. Zie ook „De Economist” van Oct. '26, Oct. '27 en Juli–Aug. '28.Google Scholar
 2. 2).
  De berekening is hoogst eenvoudig, als men eenmaal het cijfer voor L weet, want S=1000 : L. Voor de periode 1901–5 was S=28,2; het werkelijke sterftecijfer s was 16, dus dit was door de levensverlenging met 12,2 omlaag gedrukt. De aanwas A, die gelijk is aan g-s, was dus eveneens met 12,2 geflatteerd tengevolge der levensverlenging. Zie ook: „Het bevolkingsvraagstuk”, biz. 55.Google Scholar
 3. 4).
  Zie „Het bevolkingsvraagstuk”, blz. 50.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1936

Authors and Affiliations

 • F. W. 't Hooft

There are no affiliations available

Personalised recommendations