Advertisement

De Economist

, Volume 90, Issue 1, pp 585–607 | Cite as

Een halve eeuw Nederlandsche staatsschuld 1798–1848

  • A. Houwink
Article
  • 27 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. a).
    In plaats van nooten wordt te dezer plaatse als in de eerste plaats geraadpleegde litteratuur aangehaald: J. J. Weeveringh, Handleiding tot de Geschiedenis der Staatsschulden (Haarlem, zonder jaartal); J. T. Buys, De Nederlandsche Staatsschuld sedert 1814 (Haarlem 1857); A. M. de Jong, Geschiedenis van De Nederlandsche Bank (Haarlem 1930); H. Riemens, Het Amortisatie-Syndicaat (Amsterdam 1935). Aan het slot van dit werk treft men een uitvoerige litteratuurlijst aan waar verder naar moge worden verwezen.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1941

Authors and Affiliations

  • A. Houwink

There are no affiliations available

Personalised recommendations