Advertisement

De Economist

, Volume 81, Issue 1, pp 365–369 | Cite as

Naschrift

  • H. W. C. Bordewijk
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. 1).
    Op blz. 40 van dezen jaargang kan men lezen: „Men zegt wel, dat alleen de samenstelling van den invoer zal veranderen, en nu meer grondstoffen zullen worden ingevoerd, doch grondstoffen zijn steeds minder waard en vaak veel minder waard dan afgewerkte producten ! Wij zijn dus minder aan het buitenland schuldig, maar hebben voorloopig niet minder te vorderen”.Google Scholar
  2. 2).
    Vgl. de uitnemende analyse van die oorzaken bij Pierson, Leerboek I, blz. 602–630 (3e druk).Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1932

Authors and Affiliations

  • H. W. C. Bordewijk

There are no affiliations available

Personalised recommendations