Advertisement

De Economist

, Volume 17, Issue 2, pp 1164–1179 | Cite as

Statistische Studien

Eene Statistiek van den echtelijken staat in Nederland
 • W. Tii Sandbebg
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. (†).
  Men boude in het oog dat het luiwen beneden den lceftijd van 20 of 21 jaren de sterfte schijnt te doen toeuemen en alzoo de kaus op eenen langdurigen echt vermindert (Bijblad 1867, bl. 474).Google Scholar
 2. (*).
  Algemeine Bevölkerungsstatistik, 2c deel, bl. 308. Vergelijk ook Bernouilli, Populationistik, Ulm 1840, bl. 177 en het work van Moser „die Gesetze der Lebensdaner.”Google Scholar
 3. (†).
  Het is noodzakelijk dat het groote verschil tusschen deze opvatting der statistiek, als de kunst der ontleding van de sociale toestanden, en de mathematische rigting van Quételet meer, dau tot dus verre het geval was, wordt erkeud. De groote verdieasten vau Quëtelet hebben veleu blind gemaakt voor het nadeel dat zijue methode mijus inziens aan de wetenschap heeft gedaan. Ik kan in zijn „homme moyen” niet anders zien dan cene mathematische abstractie, waarmede in de wetenschap uiets aan te vangen is eu ik laat dan ook in deze studie het onderzoek uaar hetgeen Quételet heeft genocmd „la tendence an mariage” geheel ter zijde. Dat de homme moyen een „in der Wirklichkeit gar nicht existiremles Weseu” is, wordt mitnemend helder betougd door Drobisch in ziju onlangs verscheuen week „Die moralische Statistik und die menschliche Willensfreiheit” Leipzig 1867.Google Scholar
 4. (*).
  Daar echter, zoo als Wappäns juist opmerkt, het getal kinderen nit eenen echt niet over den geheelen dnur van den echt gelijkmatig verdeeld is, zoo zou het onjuist ziju, het getal der geboorten met het middeneijfer der gesloten en ontbouden huwelijken uithelzelfde tijdperk te vergelijken. Het beste schijut te ziju, het getal der geboorten te declen door het gemiddelde der gesloten en outbouden huwelijken uit een tijdperk dat omstrecks zes jaren aan de geboorten, die men tot grondslag neemt, voorafgaat. (Wappäus A. B. S. 2e deel bl. 313). Zie ook Bernouilli Populationistik bl. 191.Google Scholar
 5. (†).
  Men vindt deze uitkomasten in zijn werk „Law of Population” London 1830. Het hoofddoel van Sadler's nasporing was echter niet zoo zeer de vruchtbaarheid van den echt te kennen, dal wel den invloed na te gaan van den leeftijd der ounders op hetgeslacht der kinderen. Ik kom bij de behandeling der geslachtsverhonding in de bevolking op Sadler terug.Google Scholar
 6. (§).
  Wappaüs deelt mede dat Goehlert's statistiek voorkomt in de Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften, histor phil. Classe. Wien 1854, 12 Bd.Google Scholar
 7. (§).
  Vergelijk ook Bernouilli bl. 201.Google Scholar
 8. (*).
  Goddelijke orde, enz. le deel, le stuk bl. 205 (Hollaudsche vertaling bij Pieter Meijer, te Amsterdam 1770)Google Scholar

Copyright information

© J. H. Gebhard & Comp. 1868

Authors and Affiliations

 • W. Tii Sandbebg

There are no affiliations available

Personalised recommendations