Advertisement

De Economist

, Volume 17, Issue 2, pp 790–796 | Cite as

Boek-aankondiging

  • A. M. Haas Geesteranus
Article
  • 9 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. (*).
    Met het oog op de zondagswetgeving in Engeland, sedert Elisabet's tijden in tal van wetten nedergelegd, komt de uitspraak van Coquelin over dat land: „dans ce pays le repos du dimanche est bien moins commandé par les lois que „par les moeurs” (Dict. de l'Ec. pol. voce Dimanche) ons minder juist voor. Nog kort geleden, bij de wetten XI en XII V. c. 49 en XVIII en XIX V. c. 118, is de bestaande wetgeving nog verzwaard en aangevuld. Zoodanig wetsvoorstel ware niet gedaan, wanneer de zeden het gewenscht resultaat reeds gegeven hadden.Google Scholar

Copyright information

© J. H. Gebhard & Comp. 1868

Authors and Affiliations

  • A. M. Haas Geesteranus
    • 1
  1. 1.Hillegersberg

Personalised recommendations