Advertisement

De Economist

, Volume 74, Issue 1, pp 272–289 | Cite as

De faillissementen in 1923

  • G. L. Suermondt
Article
  • 10 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. 2).
    De cijfers betreffende de buitenlandsche faillissementen zijn ontleend aan het Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek (afl. 10, 1924, blz. 1228).Google Scholar

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1925

Authors and Affiliations

  • G. L. Suermondt
    • 1
  1. 1.'s-Gravenhage

Personalised recommendations