Advertisement

De Economist

, Volume 83, Issue 1, pp 873–894 | Cite as

Enkele indices aangaande de technische ontwikkeling langs nieuwe wegen in de voornaamste industrieele landen

 • Ir. L. Hamburger
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  De schaal voor de logarithme der octrooicijfers (voortschr. 9-jaarl. gem.) is links aangegeven; de schaal voor het monetaire goud der wereld is eveneens logarithmisch, als tweede ordinaat-kolom in het midden aangegeven. De ordinaatschaal (log.) van het product van bevolking en reëel arbeidsloon is geheel rechts te vinden; bevolking in millioenen voor Engeland en Wales volgens Annuaire Inst. International de Statistique. R. Pearl geeft in zijn „Studies in Human Biology” (p. 600) een voor het jaar 1700 sterk afwijkende schatting van den omvang der bevolking op. Geeft men hieraan den voorkeur, dan dient de logarithmische curve van het looninkomen der bevolking bij dit jaar ruim 6 mm in de figuur te zakken. Daardoor zou deze lijn tevens voor het stuk tot 1770 een waarschijnlijker helling verkrijgen. Geldloonen volgens G. F. Warren en F. A. Pearson, Prices, New York 1933, pp. 201–3. Reëele loonen zijn hieruit verkregen door deeling door het indexcijfer der kosten van levensonderhoud volgens R. Tucker, l.c. Vóór 1850 door deeling door het groothandels-indexcijfer. Vóór 1790: loon te Londen uitgedrukt in tarwe. Monetaire goudcijfers vnl. volgens Warren en Pearson l.c. p. 78 (5-jaarl. gemiddelden) in millioenen Eng. „ounces”. Als bron voor oude octrooicijfers is o.a. B. Woodcroft geraadpleegd (Titles of patents of inventions, Londen, 1854). Ten aanzien der helling in het onderste deel van de trendlijn der octrooicijfers heb ik mij ook door de overweging laten leiden, dat het oudst bekende Engelsche octrooi voor uitvindingen van 1449 dateert en dat reeds tusschen 1561 en 1603 niet minder dan 55 octrooien verleend zijn, waarvan althans een deel ook op technische vindingen betrekking had.Google Scholar
 2. 2).
  Zie meer algemeen in soortgelijken zin T. E. Gregory. The Times 1933. Goudnummer p. 7.Google Scholar
 3. 3).
  „Volmerbundel”, l.c., p. 145 e.v.: vergel. tevens mijn opmerkingen Discussie Versl. Ver. Staath. Statist., Alg. Verg. 1929, p. 52 e.v.Google Scholar
 4. 4).
  „Prices”, New York 1933, p. 104.Google Scholar
 5. 6).
  Prices, I. c.p. 373.Google Scholar
 6. 8).
  Zie ook R. Mees, Econ. Stat. Ber. 19, 768 (1934).Google Scholar
 7. 9).
  K. Wicksell, Vorlesungen I, Jena 1913, p. 230.Google Scholar
 8. 10).
  R. van Genechten, l.c., p. 125.Google Scholar
 9. 13).
  Zie p. 807.Google Scholar
 10. 14).
  Uiteraard had immigrate een drukkenden invloed op de arbeidsvoorwaarden.Google Scholar
 11. 15).
  Vergel. Mej. E. C. van Dorp's bijdrage in den aan prof. C. A. Verrijn Stuart aangeboden bundel, p. 48.Google Scholar
 12. 16).
  J. H. von Thünen, Der isolierte Staat II, Rostock, 1850, p. 147 e.v.Google Scholar
 13. 17).
  Op deze uitkomst van Von Thünen is uitbundige, grootendeels evenwel „napratende critiek” uitgeoefend, doch voor zoover ik zien kan, wanneer men het statische kader aanvaardt, in hoofdzaak ten onrechte. Een gunstige uitzondering van constructieve correctie vond ik bij K. Wicksell (Vorlesungen I, p. 289 e.v.; Jena 1913, Fischer), die liet zien, dat het „natuurlijke” arbeidsloon dichter bij p moest liggen, dan Von Thünen afgeleid had. Zoolang echter dit loon ondubbelzinnig doora enp bepaald wordt, blijft wat beneden volgt geldig.Google Scholar
 14. 18).
  Zie dienaangaande uitvoeriger, L. Hamburger, Ingenieur 48, p. T40 e.v., 1933.Google Scholar
 15. 20).
  Zie in dit verband ook W. M. van Rossum du Chattel, Ingenieur49, T55, 1934.Google Scholar
 16. 21).
  Vergel. ook Wicksell, l.c., I, p. 162; C. A. Verrijn Stuart, Hoofdtr. Leer d. Maatsch. voortbrenging, p. 216 e.v., alwaar ook oudere literatuur.Google Scholar
 17. 22).
  Zie bv. V. Thünen, l.c. II, p. 164.Google Scholar
 18. 26).
  F. von Wieser, Das Gesetz der Macht, Weenen, 1924.Google Scholar
 19. 27).
  Julius Wolf. Die Volkswirtschaft der Gegenwart und Zukunft.Google Scholar
 20. 28).
  Zie o.a. enkele opmerkingen dienaangaande bij O. Bakker, Proefschr. R'dam, '32.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1934

Authors and Affiliations

 • Ir. L. Hamburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations