Advertisement

De Economist

, Volume 83, Issue 1, pp 133–143 | Cite as

Opmerkingen en aanteekeningen

Kosten van Levensonderhoud in Engeland en in Nederland
  • H. J. von Brucken-Fock
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1934

Authors and Affiliations

  • H. J. von Brucken-Fock

There are no affiliations available

Personalised recommendations