Advertisement

De Economist

, Volume 98, Issue 1, pp 161–172 | Cite as

De betekenis van de loonpolitiek voor de werkgelegenheid

  • J. Tinbergen
Article
  • 33 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. 3).
    J. Tinbergen, „De schommelingen van de invoer, 1923–1938”, Stat. en Econometr. Onderz. 1948, afl. 2, blz. 52.Google Scholar
  2. 4).
    Vgl. J. B. D. Derksen en A. L. G. M. Rombouts, De invloed van het prijsniveau op de uitvoer, De Nederlandsche Conjunctuur, Speciale Onderzoekingen no. 1.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1950

Authors and Affiliations

  • J. Tinbergen

There are no affiliations available

Personalised recommendations