Advertisement

De Economist

, Volume 88, Issue 1, pp 283–298 | Cite as

Enekle opmerkingen over liquiditeit

 • C. Weststrate
Article
 • 14 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 26).
  Ook de cijfers der provincie, die de Rijkspostspaarbank opgeeft (verslag over 1937, bl. 32) wijzen in de richting van een hooger gemiddeld saldo op het platteland, want het gemiddelde is in de provincies met de grootste steden — Noord- en Zuid-Holland — het laagste; in de geprononceerde plattelandsprovincie Zeeland is het het hoogst.Google Scholar
 2. 27).
  Verslag R. P. S. 1937, bl. 2; Mr. J. Oomkens, De R. P. S. als depositobank, Economisch-Statistische Berichten, 27 Juli 1938.Google Scholar
 3. 30).
  Bl. 186–188 a.w.Google Scholar
 4. 31).
  De President van de Nederlandsche Bank neemt in zijn verslag over 1937–1938 aan (bl. 19), „dat de banken de juiste politiek toepassen om obligaties als zooeven bedoeld (=obligaties met een gemiddelden looptijd van vijf jaren, door de banken aangekocht), evenals die, welke uit niet volledig geslaagde emissies in haar eigen portefeuille moeten opgenomen worden, als handelsobjecten te beschouwen, die bestemd zijn orn, naar gelang zulks mogelijk is, van de hand te worden gedaan”. Zulk een bank-politiek doet aan anticipatie denken. Wel beschouwd is echter het spuien van restanten van niet gelukte emissies geen gevolg van anticipatie, want anticipatie geschiedt vrijwillig en met opzet, en geen bank laat vrijwillig en met opzet een emissie mislukken teneinde met het restant te blijven zitten. Het aankoopen van de obligaties met korter looptijd met het doel om hen naderhand te verkoopen, zou inderdaad anticipatie zijn, maar geschiedt die aankoop inderdaad met dat doel? Twijfel aan de juistheid van de veronder-stelling van den President schijnt niet ongeoorloofd. — Dat anticipatie tegenwoordig riskant is, is ook de meening van Dr. H. M. A. van der Valk blijkens het door hem gesprokene op de jongste vergadering der Vereeniging voor Staathuishoudkunde en Statistiek (verslag bl. 80).Google Scholar
 5. 33).
  Zie cijfers in § 5.Google Scholar
 6. 34).
  Zie bijv. het jaarverslag van de Nederl. Bank over 1937–1938, bl. 19: „Het zou ongewenscht zijn het voorbeeld van andere landen te volgen en op belangrijkeschaal gelden, die, naar hun aard, liquide behooren gehouden te worden, voor langeren tijd in obligaties vast te leggen.”Google Scholar
 7. 35).
  V. d. Valk, De Beleggingspolitiek van de Nederlandsche Banken, Economisch-Statistische Berichten, 27 Juli 1938.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1939

Authors and Affiliations

 • C. Weststrate

There are no affiliations available

Personalised recommendations