Advertisement

De Economist

, Volume 88, Issue 1, pp 81–92 | Cite as

Boekbespreking

 • H. L. Swart
 • B. D. H.
 • J. P. Duyverman
Article
 • 10 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  Cf. Zeitschrift für Nationalokonomie. VII : 3. (1936). bladz. 360–387.Google Scholar
 2. 1).
  Zijn „Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek” verscheen van 1841–1875.Google Scholar
 3. 2).
  Zie o.a. van zijn hand „Over Industrie- en Handel-Akademiën enz.”, 1842; „Hoogere Burgerscholen, of practisch lager onderwijs, ter bevordering van landbouw, handel en nijverheid”, 1858.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1939

Authors and Affiliations

 • H. L. Swart
 • B. D. H.
 • J. P. Duyverman

There are no affiliations available

Personalised recommendations