Advertisement

De Economist

, Volume 29, Issue 2, pp 561–573 | Cite as

Stadsreiniging

  • F. De Bas
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. (*).
    Zie o. a. omtrent de nadeelen, verbonden aan de beerputten, de verhandeling omtrent „het stelsel Liernur” door professor J. M. van Bemelen in dit Tijdschrift (Economist 1868, leDeel). Verdere besprekingeu, betreffende deze thans nagenoeg algemeen afgekeurde iurichtingeu, achten wij overbodig.Google Scholar
  2. (*).
    De Economist 1868 le Deel, bl. 409.Google Scholar

Copyright information

© J. H. Gebhard & Comp. 1880

Authors and Affiliations

  • F. De Bas

There are no affiliations available

Personalised recommendations