Advertisement

Prospects

, Volume 17, Issue 2, pp 267–275 | Cite as

Becoming and staying literate: The Polish experience

 • Józef Półturzycki
Open File Illiteracy in Industrialized Countries: Situation and Action

Keywords

Polish Experience 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Bibliography

 1. Kupisiewicz, Czeslaw.Szkolnictwo w procesie przebudowy. Kierunki reform oświatowych w krajach uprzemyslowionych 1945–1980 [Schools in Transformation. Educational Reform Trends in Industrialized Countries from 1945 to 1980]. Warsaw, WSiP, 1982.Google Scholar
 2. Landy-Tołwińska, Joanna.Analfabetyzm w Polsce i na świecie [Illiteracy in Poland and in the world]. Warsaw, Wiedza Powszechna, 1961.Google Scholar
 3. Landy-Tołwińska, Joanna;Matulka, Zofia.Absolwenci kursów nauczania poczatkowego [Graduates of Basic Education Courses]. Warsaw, PZWS, 1970.Google Scholar
 4. Pachociński Ryszard;Pólturzycki Józef.Adult Education in People's Poland. Prague, European Centre for Leisure and Education, 1979. (Studies and Documents No. 6).Google Scholar
 5. Pasierbiński Tadeusz.Problemy likwidacji analfabetyzmu w Polsce Ludowej [On the Elimination of Illiteracy in People's Poland]. Warsaw, Książka i Wiedza, 1960.Google Scholar
 6. Półturzycki Józef.Rozwój i problemy szkolnictwa dla doroslych w Polsce Ludowej [Adult Schooling Development and Problems in People's Poland]. Wrocław, Ossolineum, 1972.Google Scholar
 7. —.Wdrażanie do samokształcenia [Initiation to Selfeducation]. Warsaw, WSiP, 1983.Google Scholar
 8. Szczepański, Jan.Refleksje nad oświata [Reflections on Education] Warsaw, PIW, 1973.Google Scholar
 9. Wesołowska, Eugenia Anna. The Role of Adult Educational Literacy in Poland.Literacy Discussion (Unesco), Vol. VIII, No. 2, 1977, pp. 25–46.Google Scholar
 10. —, Kształcenie pracujących na poziomie zskoły podstawowej [Educating Working people at the Primaryschool Level].Ksztalcenie doroslych a potrzeby gospodarki i kultury. Tendencje i nowe możliwości [Adult Education and Economic and Cultural Needs. Trends and New Opportunities], pp. 29–44, Warsaw, Instytut Wydawniczy CRZZ, 1979.Google Scholar

Copyright information

© UNESCO 1987

Authors and Affiliations

 • Józef Półturzycki
  • 1
 1. 1.Department of Pedagogy at Warsaw University(Poland)

Personalised recommendations