Advertisement

De Economist

, Volume 110, Issue 4–5, pp 352–372 | Cite as

Voorstellen Tot Hervorming Van Het Financiële Apparaat Van De Verenigde Staten

 • H. M. H. A. van der Valk
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 3.
  „Review of Report of the Commission on Money and Credit”, hearings before the Joint Economic Committee, Augustus 14–18, 1961.Google Scholar
 2. 7.
  Dit was het rapport van de Aldrich-Commissie (1911) dat de stoot gaf tot de oprichting van het Federal Reserve Systeem in 1913. In Engeland zijn in de laatste 40 á 50 jaren drie monetaire rapporten verschenen (van het Cunliffe Committee in 1919, het Macmillan Committee in 1931 en het Radcliffe Committee in 1959). Volledigheidshalve moet worden opgemerkt, dat de Amerikaanse bankwetten van 1933 en 1935 tot ingrijpende wijzigingen in de monetaire en financiële structuur van de Verenigde Staten hebben geleid.Google Scholar
 3. 9.
  Zie voor verdere opmerkingen over het verschil tussen beide rapporten mijn artikel in E.-S.B. van 5 juli 1961.Google Scholar
 4. 10.
  Arthur Smithies in een artikel: The Commission on Money and Credit, Quarterly Journal of Economics van november 1961, blz. 544.Google Scholar
 5. 11.
  Verder beveelt de commissie aan het aantal leden van 7 tot 5 te verminderen en de ambtstermijn van 14 tot 10 jaar terug te brengen.Google Scholar
 6. 12.
  Inmiddels heeft de President in zijn Economisch Rapport van januari 1962 (blz. 22), gesuggereerd, dat na het einde van de huidige termijn van de Chairman van genoemde Board, in april 1963, de volgende termijn zal eindigen op 31 januari 1965. „In order that, starting in 1965, the President may have a free choice when he begins his own term ....”Google Scholar
 7. 13.
  Zie; Conflicting official views on Monetary Policy. Hearings before the Economic Stabilization Subcommittee of the Joint Committee on the Economic Report, 12 juni, 1956, blz. 7.Google Scholar
 8. 14.
  Dit blijkt uit het volgende citaat van de Vice Chairman van de Board, Dr. C. Canby Balderston, in een artikel in The Annals van november 1959, blz. 124. „The indicated discount change was necessarily delayed by Treasury financing activities in February, March, May and July 1957. The Federal Reserve Banks, with the approval of the Board of Governors, finally raised their discount rates in August. This action that was needed for technical as well as economic reasons was delayed by these financing operations so that it came nearer the cyclical peak than would have been desirable”. Ik merk hierbij op, dat deze discontoverhoging, die zoals achteraf bleek, kwam op het moment van de conjunctuur omslag van 1957, tot veel critiek aanleiding heeft gegeven.Google Scholar
 9. 15.
  G. L. Bach: Economics, Politics and the Federal Reserve, in Harvard Business Review, januari-februari 1962, blz. 87.Google Scholar
 10. 22.
  Zie ook het artikel van Dr. L. R. W. Soutendijk, Aaneensluitingen in het Ameri-kaansche Bankwezen, De Economist van november 1956.Google Scholar
 11. 27.
  Aldus het maandbericht van februari 1962 van First National City Bank of New York, blz. 19.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1962

Authors and Affiliations

 • H. M. H. A. van der Valk

There are no affiliations available

Personalised recommendations