Advertisement

De Economist

, Volume 111, Issue 1–2, pp 82–102 | Cite as

Dimensiedialektiek in de ekonomie

 • H. Rijken Van Olst
 • R. v. O
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Devolledige versie van onze studie in gestencilde vorm is voor belangstellenden op aanvraag verkrijgbaar bij de schrijver, Weg voor de Jagerskampen 48, Haren (Gron.).Google Scholar
 2. 7.
  Bij de Jong is het prijsindexcijfer vanéén schoen dus niet gelijk aan dat vaneen paar schoenen, ook al is de relatieve prijsverandering van twee schoenen gelijk aan die van één schoen.Google Scholar
 3. 8.
  Zie De Economist 1956, afl. 9, blz. 634, 2e en vooral 3e alinea.Google Scholar
 4. 13.
  J. Tinbergen, Econometrie, 3e druk, Gorinchem, 1949, blz. 17. Uitspraken in de-zelfde geest treft men in vrijwel ieder leerboek over ekonometrie aan.Google Scholar
 5. 14.
  M.a.w. niet alleen het ekonomische en het wiskundige deel van de ekonometrie.Google Scholar
 6. 15.
  V stelt de gevraagde hoeveelheid per tijdeenheid voor,P de prijs per eenheid goed, a en b zijn konstanten. Wij laten eventuele andere vraagbepalende faktoren even buiten beschouwing.Google Scholar
 7. 16.
  Zie bijv. H. Rijken van Olst, Inleiding tot de sociale statistiek, Deel I, 2e druk, Assen 1961, blz. 117.Google Scholar
 8. 20.
  Zie bijv. P. A. Samuelson, Foundations of economic analysis, Harvard University Press, Cambridge, 1948, blz. 125/126 en L. H. Klaassen, Richtlijnen voor het toegepast economisch onderzoek, Leiden 1959, Hoofdstuk VI, Het belang van de theoretische analyse.Google Scholar
 9. 25.
  T. Majumdar, The measurement of utility, Londen 1961 (143 blz.).Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1963

Authors and Affiliations

 • H. Rijken Van Olst
 • R. v. O

There are no affiliations available

Personalised recommendations