Onderzoek naar de gelijkmatigheid van de verdeling van het geneesmiddel over zetpillen bij gebruik van een zetpillengietapparaat

V. Het GPI type H 250 zetpillengietapparaat

Conclusie

Met hetGpi H 250 zetpillengietapparaat kunnen zetpillen worden bereid die aan de te stellen eisen voldoen voor wat betreft gemiddeld gehalte en spreiding in het gehalte. Daarbij dient aandacht te worden besteed aan een juiste plaatsing van de roerder en aan een optimale roersnelheid; deze snelheid raoet steeds zo hoog mogelijk zijn om de suspensie homogeen te houden, maar niet zo hoog dat lucht in de zetpillenmassa wordt geslagen. De laatste vijf zetpillen van 2 ml en de laatste tien zetpillen van 1 ml dienen te worden verworpen.

Het apparaat is overzichtelijk en goed schoon te maken.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatuur

  1. Cox, H.L.M., enL.A.P. De Kind (1978a)Pharm. Weekblad 113, 364;Ibidem (1978b) 428.

    CAS  Google Scholar 

  2. Cox, H.L.M., R.P. Dessing enC.P. Scholten (1978)Pharm. Weekblad 113, 398.

    CAS  Google Scholar 

  3. Cox, H.L.M., C. Hekket, L.A.P. De Kind enJ.J. Vink-Stephan (1979)Pharm. Weekblad 114, 811.

    CAS  Article  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to H. L. M. Cox.

Additional information

Bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Prof. Dr. A.W.M.Indemans als Directeur van het Laboratorium der Nederlandse Apothekers.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Cox, H.L.M., Holthuis, J.J.M. & De Kind, L.A.P. Onderzoek naar de gelijkmatigheid van de verdeling van het geneesmiddel over zetpillen bij gebruik van een zetpillengietapparaat. Pharmaceutisch Weekblad Scientific Edition 3, 1101–1104 (1981). https://doi.org/10.1007/BF02193331

Download citation