De bereiding van vaccins

Vaccine production

Abstract

A survey is given of the production methods of bacterial and viral vaccines. Bacterial vaccines include those based on a suspension of live bacteria, like BCG, inactivated bacterial suspensions, like pertussis, and toxoids like tetanus. Viral vaccines described include the live vaccines, like rubella vaccine and inactivated vaccines, like polio vaccine. Special attention is devoted to modern large-scale production methods which became essential with the introduction of national vaccination programmes. New developments are described including the preparation of purified or subunit vaccines. The problem of obtaining the relevant immunogenic fractions is recognised. In keeping with this thorough knowledge of. the pathogenesis of the infectious disease is felt essential. The succesful development of polysaccharide vaccines, including a pneumococal vaccine, is mentioned. Finally, the possible application of the recombinant DNA technique for the production of vaccines is discussed.

Samenvatting

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de bereidingswijze van bacteriële en virusvaccins. Tot de bacteriële vaccins behoren vaccins gebaseerd op een suspensie van levende bacteriën, zoals BCG, geïnactiveerde bacteriële suspensies, zoals kinkhoest, en toxoïden, zoals tetanus. Tot de beschreven virusvaccins behoren levende, zoals rubellavaccin en geïnactiveerde, zoals poliomyelitisvaccin. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de bereiding van vaccins op grote schaal, hetgeen na het opzetten van systematische vaccinatieprogramma's noodzakelijk is geworden. Er worden nieuwe ontwikkelingen beschreven waarbij de nadruk wordt gelegd op de bereiding van gezuiverde of subunit vaccins. Hierbij wordt het probleem om de relevante immunogene fracties te verkrijgen, aangesneden. In dit verband wordt gesteld dat een gedegen kennis van de pathogenese van de infectieziekte van wezenlijk belang is. De geslaagde ontwikkeling van polysaccharidevaccins, waaronder een pneumokokkenvaccin, wordt gememoreerd. Tenslotte wordt de mogelijke toepassing van de recombinant-DNA-techniek voor de produktie van vaccins belicht.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatuur

  1. Hemert, P. A. Van (1971)Vaccine production as a unit process. Proefschrift, Delft.

  2. Wezel, A. L. Van (1967)Nature 216, 64–66;Ibidem (1974)Dialog No. 9, Amicon, 182–185.

    Article  PubMed  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Van Hemert, P.A., Van Der Marel, P., Nagel, J. et al. De bereiding van vaccins. Pharmaceutisch Weekblad Scientific Edition 3, 83–92 (1981). https://doi.org/10.1007/BF02193127

Download citation