Advertisement

De Economist

, Volume 114, Issue 3–4, pp 226–257 | Cite as

Boekbesprekingen

 • M. A. G. van Meerhaeghe
 • A. Kouwenhoven
 • J. Wemelsfelder
 • J. Tinbergen
 • F. Hartog
 • J. N. F. Bakker
 • H. Hoelen
 • R. H. Bredero
 • N. Tiemstra
 • C. van der Vlies
 • A. A. van Rhijn
 • J. Beishuizen
 • G. L. Groeneveld
 • J. Valkhoff
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Marktstructuur wordt gedefinieerd op blz. 3–4, marktvorm en marktresultaten in noten, respectievelijk op blz. 68 en 267 (cf. ook noot 43 op blz. 68). Het zaakregister levert niet altijd een oplossing, omdat belangrijke trefwoorden, zoals marktstructuur, er niet in voorkomen.Google Scholar
 2. 1.
  Kortheidshalve zij hier met deze zeer summiere aanduiding van de beide wetten volstaan. Voor meer bijzonderheden zie men E. C. H. Marx en E. H. de Waal, De toekomst van de ondernemingsraad, Alphen a.d. Rijn 1960, blz. 69 e.v. Voorts: Jhr. Drs. J. L. J. M. van der Does de Willebois, Medezeggenschap in West-Duitsland: historische achtergronden en Medezeggenschap in West-Duitsland: de wetgeving, in Econ.-Stat. Berichten van resp. 2 juni en 9 juni 1965.Google Scholar
 3. 2.
  Zie o.a. Mr. dr. A. A. van Rhijn, De werknemerscommissaris in Duitsland, Econ.-Stat. Berichten 31 maart 1965; Prof. mr. P. Sanders, Werknemers-commissaris in Duitsland en Nederland, E.-S.B. 7 april 1965; Mr. P. A. Blaisse, Enkele beschouwingen betreffende de structuur van de onderneming, E.-S.B. 26 mei 1965 en Mr. dr. A. A. van Rhijn, De werknemerscommissaris, De Economist juni 1965, p. 416 e.v.Google Scholar
 4. 3.
  Mr. J. Meynen, Het gezag in de onderneming, voordracht gehouden op 13 mei 1965 voor het Departement Arnhem van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel en de Gelderse Industriële Club. Zie ook zijn rede, uitgesproken bij de uitreiking van de Henri Sijthoff-prijs op 7 december 1961.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1966

Authors and Affiliations

 • M. A. G. van Meerhaeghe
 • A. Kouwenhoven
 • J. Wemelsfelder
 • J. Tinbergen
 • F. Hartog
 • J. N. F. Bakker
 • H. Hoelen
 • R. H. Bredero
 • N. Tiemstra
 • C. van der Vlies
 • A. A. van Rhijn
 • J. Beishuizen
 • G. L. Groeneveld
 • J. Valkhoff

There are no affiliations available

Personalised recommendations