Advertisement

De Economist

, Volume 63, Issue 1, pp 359–375 | Cite as

De migratiebeweging van Amsterdam, mede in verband met de inkomstenbelasting

  • J. Reitsma
Article
  • 12 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1914

Authors and Affiliations

  • J. Reitsma

There are no affiliations available

Personalised recommendations