Advertisement

De Economist

, Volume 21, Issue 2, pp 911–938 | Cite as

Het Weduwen-fonds

Voor de geemploijeerden tot het algemeen bestuur behoorende, en de zoogenaamde Kanselarij-leges, beschouwd in verband met het oprigten van een Weduwen-fonds voor alle rijksambtenaren
  • J. J. van Kerkwijk
Article
  • 17 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© J. H. Gebhard & Comp. 1872

Authors and Affiliations

  • J. J. van Kerkwijk

There are no affiliations available

Personalised recommendations