Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 64, Issue 5–6, pp 419–421 | Cite as

Onderzoekingen over virusziekten van vlinderbloemigen

With a summary: Studies on virus diseases of legumes

 • J. P. H. van der Want
 • L. Bos
Article

Samenvatting

Vanwege de betekenis van de virusziekten voor de cultuur van vlinderbloemige gewassen is op het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek een uitgebreid, systematisch onderzoek aan de gang met als doel de inventarisatie en identificatie van bij deze gewassen in Nederland voorkomende virussen. De reeds geisoleerde virussen worden opgesomd. De literatuurlijst geeft een overzicht van datgene wat tot dusver in Nederland over dit onderwerp is gepubliceerd.

Het artikel vormt een inleiding tot een reeks publikaties, die betrekking zullen hebben op de verschillende virussen en de ziekten, die er door worden teweeggebracht.

Summary

Since virus diseases are of great importance in the cultivation of leguminous crops, extensive, systematic studies are carried out on them at the Institute of Phytopathological Research, Wageningen. The aims are to identify and record the viruses involved. A list of legume viruses already isolated in the Netherlands is given.

Stress is laid on the need for international cooperation in the study of virus diseases of crops, and of legumes in particular. The article is an introductory one of a series of publications dealing with the various viruses found in the Netherlands and the diseases caused by them.

Keywords

Plant Pathology Systematic Study Virus Disease International Cooperation Leguminous Crop 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Bos, L. &J. P. H. van der Want, — 1958. Virusziekten van vlinderbloemigen. Landbouwvoorlichting 15: 550–558.Google Scholar
 2. Evenhuis, H. H., — 1958. Investigations on a leafhopper-borne clover virus. Proc. 3rd Conf. Potato Virus Diseases, Lisse-Wageningen, 1957: 250–253.Google Scholar
 3. Fluiter, H. J. de &N. Hubbeling, — 1955. Waarnemingen over topvergeling bij erwten. T. Pl.ziekten 61: 165–175.Google Scholar
 4. Hagedorn, D. J., L. Bos &J. P. H. van der Want, — 1959. The red clover vein-mosaic virus in the Netherlands. T. Pl.ziekten (in druk).Google Scholar
 5. Hubbeling, N., — 1955. Topvergeling bij erwten, een virusziekte. T. Pl.ziekten 61: 19.Google Scholar
 6. Hubbeling, N., — 1955. Ziekten en beschadigingen van bonen (Hoofdst. 2. Virusziekten). Tuinbouwvoorlichting no. 3: 12–26.Google Scholar
 7. Hubbeling, N. — 1956. Resistance to top yellows and Fusarium wilt in peas. Euphytica 5: 71–86.Google Scholar
 8. Mastenbroek, C. — 1942. Enkele veldwaarnemingen over virusziekten van lupine en een onderzoek over haar mozaïekziekte. T. Pl.ziekten 48: 97–118.Google Scholar
 9. Oswald, J. W., A. Rozendaal &J. P. H. van der Want, — 1955. The alfalfa mosaic virus in the Netherlands, its effect on potato and a comparison with the potato aucuba mosaic virus. Proc. 2nd Conf. Potato Virus Diseases, Lisse-Wageningen, 1954: 137–147.Google Scholar
 10. Spierenburg, D., — 1936. Een virusziekte in lupinen. T. Pl.ziekten 42: 71–76.Google Scholar
 11. Want, J. P. H. van der, — 1948. Stippelstreep van de boon (Phaseolus vulgaris), een ziekte veroorzaakt door een virus, dat in de grond overblijft. T. Pl.ziekten 54: 85–90.Google Scholar
 12. Want, J. P. H. van der, — 1954. Onderzoekingen over virusziekten van de boon (Phaseolus vulgaris L.). Diss. Wageningen, 84 pp. (Meded. I.P.O. Wageningen, no. 85).Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1958

Authors and Affiliations

 • J. P. H. van der Want
  • 1
 • L. Bos
  • 1
 1. 1.Instituut voor Plantenziektenkundig OnderzoekWageningen

Personalised recommendations