Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 75, Issue 1–2, pp 113–118 | Cite as

Difolatan, a promising fungicide for control of the tapping panel disease Black Thread in Hevea brasiliensis

  • J. Schreurs
Article

Abstract

In field experiments for control of Black Thread, caused byPhytophthora palmivora, the mean damage done to the trees in the previous rainy season should be of the same level for all the treatments. Satisfactory results and better disease control were obtained with Difolatan in weekly applications when compared with some recommended fungicides for tapping panel diseases. No unfavorable side effects were observed on the latex crop or to the trees. Difolatan (active ingredient: N-(1,1,2,2-tetrachloroethylsulfenyl)-cisΔ4-cyclohexene-1,2-dicarboximide) is known to be of low mammalian toxicity.

Samenvatting

In veldproeven ter bestrijding van de tapvlakziekte Streepjeskanker, veroorzaakt doorPhytophthora palmivora, dient de gemiddelde schade—aangericht in het voorafgaande regenseizoen—in alle behandelingen van hetzelfde niveau te zijn. Op deze wijze worden de infectie-kansen gelijkelijk verdeeld over de behandelingen, aangezien de oude schade bepalend is voor de mate van infectie. Een betere ziekte-bestrijding werd verkregen met het fungicide Difolatan dan met enkele bekende middelen ter bestrijding van tapvlakziekten. Bevredigende resultaten werden verkregen bij wekelijkse toediening. Behandelingen met Difolatan hebben waarschijnlijk geen onaanvaardbare nevenwerking op de bomen en de latex; het middel is weinig giftig.

Keywords

Rainy Season Good Disease Mammalian Toxicity Good Disease Control Weekly Application 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Reference

  1. Anonymous, 1965. Fungal disease of the tapping panel. Plrs' Bull. Rubb. Res. Inst. Malaya 81: 263–269.Google Scholar
  2. Carpenter, J. B., 1954. Accelerated screening tests of fungicides for control of Black stripe of the Hevea rubbertree. Pl. Dis. Reptr 38: 487–493.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1969

Authors and Affiliations

  • J. Schreurs
    • 1
  1. 1.Botanical Research DepartmentFirestone Plantations Co.HarbelLiberia

Personalised recommendations