Advertisement

De Economist

, Volume 57, Issue 1, pp 395–402 | Cite as

Schaden door brand, Onderwerp voor statistisch onderzoek

  • W. Elink Schuurman
Article
  • 14 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. 1).
    3te Auflage, Hannover. Verlag von Carl Meyer; 1894.Google Scholar

Copyright information

© S-Gravenhage, De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij, voorheen H. L. Smits 1908

Authors and Affiliations

  • W. Elink Schuurman

There are no affiliations available

Personalised recommendations