Advertisement

De Economist

, Volume 49, Issue 1, pp 142–144 | Cite as

Regeling van het busgeld bij de Hoedenmakersknechts in 1743

  • A. J. Servaas van Rooijen
Article
  • 13 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© S-Gravenhage, De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij voorheen H. L. Smits 1900

Authors and Affiliations

  • A. J. Servaas van Rooijen

There are no affiliations available

Personalised recommendations