Advertisement

De Economist

, Volume 49, Issue 1, pp 18–38 | Cite as

Over suikerpremien en suikerrechten

  • N. P. van den Berg
Article
  • 15 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. 1).
    De suikerkwestie toegelicht uit hare geschiedenis door A. G. A. Elias Schovel; 's Gravenhage, 1889. Wie zijn de groote zondaars? Eene vraag betreffende de bescherming der suikerindustrie in de verschillende staten van Europa, door J. J. Reesse (Economist van 1895; II. bl. 841–895).Google Scholar

Copyright information

© S-Gravenhage, De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij voorheen H. L. Smits 1900

Authors and Affiliations

  • N. P. van den Berg

There are no affiliations available

Personalised recommendations