Advertisement

De Economist

, Volume 46, Issue 1, pp 426–429 | Cite as

Antwoord van den Heer G. Mesdag Jzn

  • G. Mesdag Jzn
Article
  • 12 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. 1).
    De heer v. D. heeft gelijk, dat op pag. 127 van mijn artikel ten onrechte een schepel graan met drie arbeidsdagen gelijk gesteld is. Uit het verband met hetgeen volgt blijkt, dat dit één arbeidsdag moet zijn.Google Scholar

Copyright information

© S-Gravenhage 1897

Authors and Affiliations

  • G. Mesdag Jzn

There are no affiliations available

Personalised recommendations