Advertisement

De Economist

, Volume 45, Issue 2, pp 821–847 | Cite as

De Oranjebond van Orde en zijne stichtingen, en iets over meerdere Vereenigingen van dien aard

 • J. K. W. Quarles van Ufford
Article
 • 19 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  Voor het op die vergadering beslotene, zie men «Sta Pal!» van 30 Mei jl.Google Scholar
 2. 4).
  De heer Bruijn van Rozenburg toch had reeds in Juli 1895, zie Jaarverslag p. 7, «om voor hem zeer overwegende redenen» tot groot leedwezen van 'sBonds bestuur, zijne betrekking van beheerder nedergelegd. Om zijne vele verdiensten jegens den Bond, benoemde de algemeene vergadering van 14 December 1895, zie Verslag p. 10, hem tot Eere-voorzitter van den Bond. Zijne belangstelling in de Bonds-stichtingen blijft echter onverminderd blijkens zijne herhaalde bezoeken en raadgevingen en zijn nog voortdurend optreden in de pers.Google Scholar
 3. 1).
  Blijkens «Sta Pal!» van 27 Juni, p. 428, blijft dit voorshands nog een open vraag.Google Scholar
 4. 1).
  Met welke de Commissie kennelijk het meest is ingenomen. Zie hare statuten, de telkens omtrent hare werking in de dagbladen voorkomende berichten, de door haar uitgegeven verslagen, o. a. «Overzicht omtrent de bij het Hoofdbestuur ingekomen antwoorden op de gestelde vraagpunten», welker doel was «den omvang en den aard der werkeloosheid in de onderscheiden Friesche gemeenten te onderzoeken, om daarna de middelen te overwegen waardoor verbetering mogelijk is». Zie in «Economist» van 1895, p. 828, het verslag der, onder leiding van den voorzitter, Mr. W. J. van Welderen baron Rengers, gehouden algemeene vergadering van dat jaar. Zie ook het uit de «Leeuwarder Courant» in het «Dagblad van Z. H. en 's Gravenhage» van 17 Dec. 1895 overgenomen artikel van den heer Albarda, waarin op den nuttigen werkkring der Vereeniging wordt gewezen, doch tevens geklaagd over de weinige energie van sommige gemeentebesturen, die toch veel tegen de werkloosheid en tot grondverbetering zouden kunnen doen. Let ook op de in de vergadering van de «Vereeniging voor Staathuish. en Statistiek» van 3 October over het Pachtcontract gevoerde debatten en speciaal op het bij die gelegenheid door den heer v. W. Rengers gesprokene.Google Scholar
 5. 2).
  Zie daarover ook het bekende, in 1887 uitgebrachte rapport der commissie, benoemd tot het onderzoeken der mogelijkheid van heide-ontginning als middel tot werkverschaffing. Zie ook «Economist» 1886, p. 43, 1887, p. 1151, 1894, p. 670.Google Scholar

Copyright information

© S-Gravenhage - H. L. Smits 1896

Authors and Affiliations

 • J. K. W. Quarles van Ufford

There are no affiliations available

Personalised recommendations