Advertisement

De Economist

, Volume 10, Supplement 1, pp 287–321 | Cite as

Twee domein-bosschen in Nederland

Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. (*).
    Er was namelijk reeds lang tusschen de provincie (en later tusschen het Rijk) en de gemeente-besturen twist ontstaan over den eigendom der onbebouwde gronden. Tegenover het regt van den Staat werd het even oude gebruik der gemeenten gesteld. „Dit geschil werd door de ijverige bemoeijingen van den toenmaligen Districts-Commissaris van Veluwe, J. A. J. baron Sloet, op deze wijze ten einde gebragt, dat de gemeenten Hattem, Doornspijk, Ede, Epe, Ermelo, Heerde, Oldenbroek, Putten en Reukum in 1843 voor een zeer lagen koopprijs (van nog geen gulden per bunder) eigenaressen werden der betwiste heidevelden, onder verpligting om die te outginnen, of door verkoop of uitgifte in erfpacht tot ontginning te brengen.“ (Sloet, Bijdragen I, 125.) Dat de meeste gemeenten door dezen afstand aanzienlijke geldelijke voordeelen hebben geuoten, kan men zien uit de hoogst belangrijke tabel, welke in Sloet's werk op de asugehaalde mededeeling volgt. 25676 bunders waren in 1843 voorf 19380 door bet Rijk aan de gemeenten verkocht. In 1852 had alleen de gemeente Epe reedsf 21194 ontvangen voor de publieke veiling van 1373 van de 3537 haar toebedeelde bunders, waarvoor zij in het geheelf 3000 had betaald. Nemen wij de uitkomst voor al de genoemde gemeenten zamen, dan vinden wij, dat in 1852 verkocht waren 8065 bunders voorf 81305, terwijl 664 bunders in erfpacht waren uitgegeven tegenf 1021 's jaars (d. i. à 5 pCt. de rente van een kapitaal vanf 20420.) In 1852 heeft dus één derde deel van de uitgegeven gronden meer dan een tonne gouds opgebragt! Wij mogen veilig aannemen, dat voor de overige gedeelten de verkoopsprijs in de volgende jaren niet ongunstiger zal zijn, en kunnen dus eenigermate berekenen, welke eene bron van financieëlen voorspoed de bedoelde verkoop voor de betrokken gemeenten is geweest.Google Scholar

Copyright information

© J. H. Gebhard & Comp. 1861

Authors and Affiliations

  • N.W.P.R.

There are no affiliations available

Personalised recommendations