Advertisement

Studia Logica

, Volume 15, Issue 1, pp 79–98 | Cite as

Dobór wskaźników w naukach społecznych

 • Tadeusz Pawłowski
Article
 • 31 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 2.
  Zagadnienie granic możliwego upodobnienia pod względem metodologicznym nauk społecznych do przyrodoznawstwa stanowi przedmiot analizy jednego z rozdziałów książkiS. Ossowskiego:O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 1962.Google Scholar
 2. 3.
  Zagadnieniem pomiaru w naukach społecznych zajmuję się w artykule:Wskaźniki metryczne i skale w socjologii, Studia Socjologiczne, 2 (1963).Google Scholar
 3. 4.
  R. Blalock:Theory, Measurement and Replication in the Social Sciences. Am. J. Soc., 1961.Google Scholar
 4. 5.
  T. W. Adorno i inni:The Authoritarian Personality. N. Y. 1950.Google Scholar
 5. 6.
  Por.Wskaźniki w naukach społecznych. Przegląd Socjologiczny, t. 17, z. 2 (1963).Google Scholar
 6. 7.
  P. L. Kendall:A Review of Indicators Used in the “American Soldier”. Artykuł w książce:The Language of Social Research, Glencoe 1955.Google Scholar
 7. 8.
  Op. cit.P. L. Kendall:A Review of Indicators Used in the “American Soldier”. Artykuł w książce:The Language of Social Research, Glencoe 1955. s. 38.Google Scholar
 8. 9.
  J. S. Mill:System of Logic, vol. II, s. 218.Google Scholar
 9. 10.
  L. Petrażycki:Wstęp do teorii prawa i moralności, Warszawa 1930, s. 109–110.Google Scholar
 10. 11.
  S. Ossowski, op. cit.O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 1962. s. 288.Google Scholar
 11. 12.
  A. Borucki:Z badań nad sytuacją społeczno-zawodową inteligencji dwudziestolecia w Polsce Ludowej, s. 98.Google Scholar
 12. 13.
  S. Ossowski, op. cit.O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 1962. s. 217.Google Scholar
 13. 14.
  T. Kotarbiński:Traktat o dobrej robocie. Łódź 1955.Google Scholar
 14. 15.
  Teoria ta jest przedstawiona w książce:D. Davidson, P. Suppes, S. Siegel:Decision Making. An Experimental Approach. Stanford 1957.Google Scholar
 15. 16.
  Tak czynią np. vonNeumann iMorgenstern w dziele pt.Theory of Games and Economic Behavior. (Princeton 1947).Google Scholar
 16. 17.
  Obydwa układy aksjomatów podane są w załączniku.Google Scholar
 17. 18.
  Aksjomaty A1-A6 oraz A1*-A12* podane są w załączniku.Google Scholar
 18. 19.
  Hipoteza ta jest podana w załączniku.Google Scholar
 19. 20.
  Można przyjąć, że układ aksjomatów teorii ulega reinterpretacji dla każdej osoby wybierającej; wówczas zbędna się staje relatywizacja wskaźnika (15) do osobyo.Google Scholar

Copyright information

© Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1964

Authors and Affiliations

 • Tadeusz Pawłowski
  • 1
 1. 1.Uniwersystet ŁódzkiŁódź

Personalised recommendations