Advertisement

Studia Logica

, Volume 2, Issue 1, pp 278–299 | Cite as

Klasyfikacja rozumowań

Referat wygłoszony na I konferecji logików odbytej w warszawie w dniach 13–15. XII. 1952
 • Kazimierz Ajdukiewicz
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Poradnik dla Samouków, Wskazówki metodyczne dla studiujących poszczególne nauki, Wydawnictwo A. Heflicha i St. Michalskiego, Z zapomogi Kasy Imienia dra J. Mianowskiego, Wydanie nowe, Tom I, Warszawa 1915, str. XV-XXXIX.Google Scholar
 2. 2.
  Kazimierz Ajdukiewicz.Główne kierunki filozofii w wyjątkach z dzieł ich klasycznych przedstawicieli, Lwów 1923, str. 175–180.Google Scholar
 3. 3.
  Tadeusz Kotarbiński,Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Lwów 1929.Google Scholar
 4. 4.
  Tadeusz CzeżowskiGłówne zasady nauk filozoficznych, Toruń 1946.Google Scholar
 5. 5.
  Łukasiewicz, l. c. XXIII.Google Scholar
 6. 6.
  Niżej podany rozbiór krytyczny poglądów prof. Czeżowskiego dotyczy tej ich wersji, która zawiera się w jego Głównych Zasadach Nauk Filozoficznych, Toruń 1946; nie dotyczy zaś wersji przedstawionej w autoresferacie, objętym Sprawozdaniem z I Konferencji Logików, wchodzącym w skład niniejszego tomu Studia Logica (str. 254 nn), która znacznie od wersji z Głównych Zasad odbiega.Google Scholar

Copyright information

© Polska Academia Nauk 1955

Authors and Affiliations

 • Kazimierz Ajdukiewicz

There are no affiliations available

Personalised recommendations