Advertisement

Studia Logica

, Volume 23, Issue 1, pp 41–41 | Cite as

Nota o twierdzeniu o deduckcji dla rachunku zdań GödlaG4

Streszczenie
Article
  • 13 Downloads

Copyright information

© Warzawa 1968

Personalised recommendations