Advertisement

Studia Logica

, Volume 18, Issue 1, pp 81–81 | Cite as

O pewnej uogólnionej algebrze cylindrycznej i logice intuicjonistycznej

  • J. Kotas
  • A. Pieczkowski
Article

Copyright information

© Warszawa 1966

Authors and Affiliations

  • J. Kotas
  • A. Pieczkowski

There are no affiliations available

Personalised recommendations