Advertisement

Studia Logica

, Volume 29, Issue 1, pp 153–153 | Cite as

Czy właściwości trójwartościowego rachunku zdań Łukasiewicza znajdują wytłumaczenie w konflikcie dwojakiego rodzaju wymagań?

  • J. -L. Gardies
Article
  • 9 Downloads

Copyright information

© Warszawa 1971

Authors and Affiliations

  • J. -L. Gardies

There are no affiliations available

Personalised recommendations