Advertisement

Studia Logica

, Volume 14, Issue 1, pp 255–338 | Cite as

Binarne sprzężenia zwrotne

 • Maria Kempisty
Article
 • 19 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Piśmiennictwo

 1. [1]
  H. Greniewski:Functors of the propositional calculus. VI Zjazd Matematyków Polskich, Kraków 1950.Google Scholar
 2. [2]
  H. Greniewski:Elementy logiki formalnej. Warszawa 1955.Google Scholar
 3. [3]
  H. Greniewski:Elementy logiki indukcji. Warszawa 1955.Google Scholar
 4. [4]
  H. Greniewski:Elementy cybernetyki. Warszawa 1959.Google Scholar
 5. [5]
  J. Łukasiewicz:Logika dwuwartościowa. “Przegląd Filozoficzny” 1921.Google Scholar
 6. [6]
  G. C. Moisil:Zarys algebr automatycznych układów przekaźnikowo stykowych. Zastosowania Matematyki IV, nr 1, 1958.Google Scholar
 7. [7]
  W. I. Szestakow:Predstawlenje charakteristiczeskich funkcji predłożenij. Izwiestja Akademii Nauk SSSR, 1946.Google Scholar
 8. [8]
  N. Wiener:Cybernetics. New York, Paris 1948.Google Scholar
 9. [9]
  N. Wiener:The human use of human being. London 1950.Google Scholar

Copyright information

© Warszawa 1963

Authors and Affiliations

 • Maria Kempisty

There are no affiliations available

Personalised recommendations