Studia Logica

, Volume 11, Issue 1, pp 88–88 | Cite as

O podstawowych formach wnioskowania statystycznego

Streszczenie
  • K. Szaniawski
Article
  • 17 Downloads

Copyright information

© Warszawa 1961

Authors and Affiliations

  • K. Szaniawski

There are no affiliations available

Personalised recommendations