Advertisement

Reaction Kinetics and Catalysis Letters

, Volume 38, Issue 2, pp 369–373 | Cite as

Catalytic decomposition of ozone over cupric oxide catalysts

 • V. A. Sazonov
 • Yu. V. Ostrovskii
 • G. M. Zabortsev
 • V. V. Popovskii
Article

Abstract

Kinetic regularities of the catalytic decomposition of ozone over IC-12-1 and ICT-12-9 cupric oxide catalysts in wetted gases have been studied. These catalysts are suggested to be effective for ozone decomposition.

Keywords

Oxide Physical Chemistry Ozone Catalysis Oxide Catalyst 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Abstract

Изучены кинетические зависимости реакции каталитического разложения озона на окисномедных катализаторах ИК-12-1 и ИКТ-12-9 в увлажненных газах. Сделан вывод о возможности эффективного использования этих катализаторов для процесса разложения озона.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  G.K. Boreskov, et al.: Soviet Patent 256736, Otkrytiya, Izobreteniya, Prom. Obraztsy. Tovar. Znaki,35 (1969).Google Scholar
 2. 2.
  L.A. Isupova, V.V. Popovskii, V.Yu. Aleksandrov, G.N. Kryukova, E.M. Moroz, V.A. Balashov: Catalytic Purification of Gases, p. 91. Alma-Ata 1985.Google Scholar
 3. 3.
  V.M. Vlasenko, V.Ya. Volfson, A.F. Sudak: Khim. Tekhnol.,2, 46 (1980).Google Scholar
 4. 4.
  B.I. Tarunin, M.L. Perepletchikov, M.N. Klimova, Yu.A. Aleksandrov, Yu.N. Prokofiev: Kinet. Katal.,22, 431 (1981).Google Scholar

Copyright information

© Akadémiai Kiadó 1989

Authors and Affiliations

 • V. A. Sazonov
  • 1
 • Yu. V. Ostrovskii
  • 1
 • G. M. Zabortsev
  • 1
 • V. V. Popovskii
  • 1
 1. 1.Institute of CatalysisNovosibirskUSSR

Personalised recommendations