Advertisement

Antonie van Leeuwenhoek

, Volume 2, Issue 2, pp 142–188 | Cite as

Over de techniek van de bacteriologische diagnose der diphtherie

Met 10 tabellen en 4 figuren in den tekst en 4 microphoto's buiten den tekst
  • G. Kapsenberg
Article
  • 19 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© N.V. Swets en Zeitlinger 1935

Authors and Affiliations

  • G. Kapsenberg
    • 1
  1. 1.Uit het laboratorium van den Gemeentelijken Gezondheidsdienst te Groningendie Niederlande

Personalised recommendations