Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 50, Issue 3, pp 71–72 | Cite as

Uit de Buitenlandsche literatuur

Bestrijding van kleedermotten
  • N. van Poeteren
  • A. C. Leendertz
Article
  • 10 Downloads

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1944

Authors and Affiliations

  • N. van Poeteren
  • A. C. Leendertz

There are no affiliations available

Personalised recommendations