Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 51, Issue 2, pp 29–39 | Cite as

De gevoeligheid van nederlandsche insecten voor derris

  • F. E. Loosjes
Article

Keywords

Plant Pathology 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. 2).
    Ber. Afd. Handelsmuseum 91, ook verschenen in Ind. Mercuur 58, 103 en 119 (1935); Tijdschr. Plantenziekten 41, 33 (1935); 42, 77 (1936) en 43, 251 (1937).Google Scholar
  2. 3).
    „Inlichtingen en Onderzoekingen” 1937, 64 en 1939, 54; Jaarverslagen P. Z. K. D. in de reeks Versl. en Meded.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1945

Authors and Affiliations

  • F. E. Loosjes

There are no affiliations available

Personalised recommendations