Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 58, Issue 3, pp 88–88 | Cite as

Warmwaterbehandeling van door stengelaatjes aangetaste sjalotten

  • J. W. Seinhorst
Actualiteiten en Voorlopige Mededelingen
  • 10 Downloads

Keywords

Plant Pathology 

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1952

Authors and Affiliations

  • J. W. Seinhorst

There are no affiliations available

Personalised recommendations