Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 58, Issue 2, pp 60–60 | Cite as

Oprichting vliegluignaatschappijen voor landbouwspuitwerk in Nederland

  • J. G. ten Houten
Actualiteiten En Voorlopige Mededelingen
  • 10 Downloads

Keywords

Plant Pathology 

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1952

Authors and Affiliations

  • J. G. ten Houten

There are no affiliations available

Personalised recommendations