Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 71, Issue 5, pp 152–156 | Cite as

Root pruning and yield of maize

Het verband tussen „wortelsnoei” en opbrengst bij maïs

  • A. J. A. Hulshoff
Article

Abstract

The effect on yield of artificial injury to the root system of maize was assessed in two trials both on sandy soil at Wageningen. In the first in 1960 only severe injury (removal of half of the root system in the five-leaf stage or a third or more at the beginning and end of flowering) reduced the yield of straw significantly. Length of plants and yield of cobs were not significantly decreased. In the second trial in 1961, none of the treatments, neither the most severe, gave significant decrease of length of plants and yields of cobs and straw. Where climate or soil conditions are less favourable than in these experiments, losses of yield would probably be greater.

Samenvatting

Zowel in 1960 als in 1961 werd met maïs op goede zandgrond te Wageningen een proef genomen om het effect van een kunstmatige beschadiging van het wortelstelsel op de ontwikkeling en de opbrengst van het gewas na te gaan.

Hierbij bleek dat zelfs een vrij ernstige beschadiging van het wortelstelsel een minder nadelige invloed op de groei en de opbrengst van de maïs uitoefende dan men zou verwachten. De verwijdering van ongeveer 50% van de wortels in het vijf-blad-stadium van het gewas of ongeveer 30% of meer van de wortels op twee tijdstippen (nl. in het begin respectievelijk tegen het einde van de bloei) gaf alleen in de in 1960 genomen proef een betrouwbare verlaging van de stroopbrengst.

Ten aanzien van de lengte van het gewas en de zaadopbrengst werden echter zowel in 1960 als in 1961 geen betrouwbare verschillen tussen de objecten gevonden. Onder minder gunstige omstandigheden, bijv. op een slechte grond of bij ernstige droogte gedurende het groeiseizoen, geeft een dergelijke beschadiging van het gewas misschien een grotere opbrengstderving; hierover staan ons evenwel geen gegevens ter beschikking.

Keywords

Maize Plant Pathology Straw Root System Sandy Soil 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. Jones, F. G. W., R. A. Dunning &K. P. Humphries, — 1955. The effect of defoliation and loss of stand upon yield of sugar beet. Ann. appl. Biol. 43: 63–70.Google Scholar
  2. Heuver, M., — 1960. De invloed van het wegnemen van bloemknoppen op de opbrengst en het duizendkorrelgewicht van erwten. Tijdschr. PlZiekt. 66: 111–120.Google Scholar
  3. Heuver, M., M. M. de Lint & N. Stenvers, — 1960. De economische betekenis van bladbeschadiging bij suikerbieten. Versl. Landbouwk. Onderz., Wageningen, 66.21.Google Scholar
  4. Tammes, P. M. L., — 1961. Studies in yield losses II. Injury as a limiting factor of yield. Tijdschr. PlZiekt. 67: 257–263.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1965

Authors and Affiliations

  • A. J. A. Hulshoff
    • 1
  1. 1.Plant Protection Service (P.D.)Wageningen

Personalised recommendations