Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 67, Issue 3, pp 69–256 | Cite as

Yellow rust on wheat studies in epidemiology and physiologic specialization

Met een samenvatting: Gele roest op tarwe Onderzoekingen over zijn epidemiologie en fysiologische specialisatie

  • J. C. Zadoks
Hoofdartikelen

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1961

Authors and Affiliations

  • J. C. Zadoks
    • 1
    • 2
  1. 1.Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (I.P.O.)Wageningen
  2. 2.Laboratorium voor FytopathologieWageningen

Personalised recommendations