Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 77, Issue 6, pp 194–200 | Cite as

Influence of fumigations with NO2 on growth and yield of tomato plants

  • F. H. F. G. Spierings
Article

Abstract

Prolonged and short-lasting fumigations with NO2 were carried out with tomato plants. Very young plants showed increase in length as a consequence of fumigations with 0.5 ppm for ten days. A concentration of 0,4–0.5 ppm applied during a period of 21 to 45 days also resulted in an increase in length and gave rise to the development of smaller leaves and shorter leaf petioles. Fumigations with a concentration of 0.25 ppm during the entire growth period caused a decrease in crop yield of 22%.

Samenvatting

Met NO2 werden begassingen van betrekkelijk korte en van lange duur op tomateplanten uitgevoerd. Concentraties van 0,4–0,5 dpm (delen per miljoen delen lucht), gedurende 20–37 dagen toegepast, hadden enerzijds een afname van het bladoppervlak en verkorting van de bladstelen, en anderzijds een toename in lengtegroei van de planten tot gevolg (Tabel 1). Een begassing met 0,5 dpm gedurende 10 dagen veroorzaakte een gewichtsvermindering van bladeren en bladstelen en wederom een toename in lengtegroei van de planten vergeleken met de controle (Tabel 2). Door begassing met een concentratie van 0,25 dpm gedurende de gehele teelt verminderde de opbrengst met 22% (Tabel 3). Het nitraatgehalte van de bladeren bleek na deze langdurige begassingen te zijn afgenomen, terwijl dat van de bovenste 30 cm van de grond hoger was geworden (Tabel 4).

Keywords

Plant Pathology Crop Yield Growth Period Tomato Plant Young Plant 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. Haut, H. van & Stratmann, H., 1967. Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung von Stickstoffdioxid auf Pflanzen. SchrReihe Landesanst. Immiss- u. Bodennutz. Schutz Nordrehein-Westfalen. 7:50–70.Google Scholar
  2. Stratmann, H. & Buck, M., 1966. Messung von Stickstoffdioxid in der Atmosphäre. Int. J. Air Wat. Pollution 10:313–326.Google Scholar
  3. Taylor, O. C. & Eaton, F. M., 1966. Suppression of plant growth by nitrogen dioxide. Pl. Physiol., Lancaster 41:132–135.Google Scholar
  4. Taylor, O. C., 1968. Phytotoxicity of nitrogen oxides (Abstr. 1st. int. Congr. Pl. Path. (London), p. 199.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1971

Authors and Affiliations

  • F. H. F. G. Spierings
    • 1
  1. 1.Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO)Wageningenthe Netherlands

Personalised recommendations