Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 85, Issue 1, pp 31–37 | Cite as

Infection pressure of potato virus YN

  • H. A. Vanhoof
Article

Abstract

Potato virus YN (PVYN) infection was determined by the tobacco test in Swifterbant (Eastern Flevoland). In plots with beet, wheat and seed potatoes the infection exhibited an identical course. No differences were found either between PVYN infection in the border and that in the middle of a field planted with ware potatoes, although infection pressure was clearly higher here than in the plot with seed potatoes. A barrier crop of 10 rows of wheat did not decrease the infection pressure of the virus.

From August onwards, the spread of PVYN in Lienden (Betuwe) was followed. Here virus transmission was found continuously, even until mid-November.

Potato volunteers outside as well as in potato fields are serious infection sources. In 1976 and in 1977 virus spread was detected before the flight ofMyzus persicae, as determined with yellow Moericke traps. Infection pressure can be measured more efficiently by the tobacco test than by aphid trapping. The effect of rogueing at the time of virus spread should be reconsidered.

If infection pressures in different areas or successive years are to be compared, the tobacco test should be standardized. A proposal to this effect is made.

Samenvatting

In Swifterbant (Oostelijk Flevoland) werd de infectie met het aardappel-YN-virus (PVYN) bepaald met behulp van de tabakstoests. In percelen met bieten, tarwe en pootaardappelen bleek de infectie hetzelfde verloop te hebben. Tussen het infectieverloop van PVYN in de rand en in het midden van een veld consumptieaardappelen werd eveneens geen verschil gevonden. Wel was de infectiedruk hier duidelijk hoger dan in het pootgoedperceel. Een ‘barrier crop’ van 10 rijen tarwe verminderde de infectiedruk niet.

De volgende conclusies kunnen worden getrokken. Aardappelopslag buiten en in aardappelvelden vormt een zeer belangrijke infectiebron. Zowel in 1976 als in 1977 vond de virusverspreiding plaats vóór de vlucht vanMyzus persicae begon, zoals deze werd bepaald met behulp van de gele Moericke vangbakken. Het effect van opzuiveren ten tijde van de virusverspreiding dient aan een nader onderzoek te worden onderworpen. De infectiedruk kan met de tabakstoets op meer directe wijze worden vastgesteld dan met bladluisvangsten mogelijk is.

Wil men overgaan tot het vergelijken van de infectiedruk in verschillende gebieden of in verschillende jaren, dan dient de tabakstoets te worden gestandaardiseerd. Een voorstel hiertoe wordt gedaan.

Keywords

Bait plant volonteers 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. Beemster, A. B. R., 1961. Translocation of leafroll and virus Y in the potato. Proc. 4th Conf. Potato Virus Dis., Braunschweig 1960:60–67.Google Scholar
  2. Hoof, H. A. van 1977. Determination of the infection pressure of potato virus YN. Neth. J. PL. Path. 83: 123–127.Google Scholar
  3. Schepers, A., Bus, C. B., Bokx, J. A. de & Cuperus, C., 1977. De verspreiding van YN-virus in aardappelen. Landbouwk. Tijdschr. 89: 123–128.Google Scholar
  4. Schepers, A., 1964. De teelt van pootgoed in het najaar. Pootaardappelen als stoppelgewas. Kali 62: 59–66.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1979

Authors and Affiliations

  • H. A. Vanhoof
    • 1
  1. 1.Instituut voor Plantenziektenkundig OnderzoekWageningenthe Netherlands

Personalised recommendations