Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 83, Issue 5, pp 165–204 | Cite as

Check-list for scientific names of common parasitic fungi. Series 2b: Fungi on field crops: Cereals and grasses

  • G. H. Boerema
  • Adriana A. Verhoeven
Article

Abstract

This list is a continuation of Series 2a (Neth. J. Pl. Path. 82 (1976) 193–214), an account of the nomenclature of common parasitic fungi on field crops as used in official publications of the Netherlands Society of Plant Pathology and the Netherlands Ministry of Agriculture and Fisheries.

Samenvatting

In alfabetische volgorde wordt de nomenclatuur behandeld van de parasitaire schimmels bij gerst, haver, maïs, rogge, tarwe en de belangrijkste gekweekte grassen. Deze naamgeving zal worden gebruikt in de officiële publikaties van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging en het Ministerie van Landbouw en Visserij.

Keywords

Plant Pathology Field Crop Official Publication Parasitic Fungus Netherlands Society 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1977

Authors and Affiliations

  • G. H. Boerema
    • 1
  • Adriana A. Verhoeven
    • 1
  1. 1.Plant Protection Service (PD)Wageningenthe Netherlands

Personalised recommendations