Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 77, Issue 1, pp 30–31 | Cite as

Viruses transmitted by Xiphinema species in the Netherlands

  • H. A. Van Hoof
Short communication

Samenvatting

De in Nederland voorkomendeXiphinema-soorten te wetenX. diversicaudatum enX. coxi, werden bestudeerd op hun vermogen om vier virussen over te brengen (Tabel 1).X. coxi bleek een vector van het ‘tobacco ringspot’ virus te zijn. Het ‘strawberry latent ringspot’ virus werd voor de eerste maal in Nederland overgebracht metX-diversicaudatum.

Keywords

Plant Pathology Xiphinema Species 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

  1. Fulton, J. P., 1962. Transmission of tobacco ringspot virus byXiphinema americanum. Phytopathology 52:375.Google Scholar
  2. Hoof, H. A. van, 1966. Nematode populations active and inactive with regard to transmission of Nepo viruses. Nematologica 12:615–618.Google Scholar
  3. Hoof, H. A. van, 1969. Onderzoek van virussen, die samenhangen met de grond. Jversl. Inst. Pl-Ziektenk. Onderz. 1968:87–90.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1971

Authors and Affiliations

  • H. A. Van Hoof
    • 1
  1. 1.Instituut voor Plantenziektenkundig OnderzoekWageningenthe Netherlands

Personalised recommendations