Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 81, Issue 5, pp 199–203 | Cite as

Susceptibility of some woody plant species, mainly Prunus spp., to sharka (plum pox) virus

  • H. J. Van Oosten
Article

Abstract

Thirty-eight woody plant species and cultivars, mainlyPrunus spp., were examined for their susceptibility to sharka virus. Seven species belonging to the subgeneraPrunophora andAmygdalus were susceptible. Twenty-eight species, belonging to the subgeneraAmygdalus, Cerasus, Padus andLaurocerasus proved to be immune. No certainty exist about three species. InP. amygdalo-persica grafted on ‘Common Mussel’ plum rootstock, the virus was detected in the rootstock but not in the species.

Samenvatting

Een groot aantalPrunus-soorten werd onderzocht op vatbaarheid voor het sharka virus. Tevens werden enige andere houtige plantesoorten bestudeerd. Ze waren alle afkomstig van Nederlandse boomkwekerijen. In 1968 en 1969 werden ze geplant op een door de Plantenziektenkundige Dienst beschikbaar gesteld terrein. Per soort werden 3 bomen geïnoculeerd. De planten werden gedurende de groeiseizoenen van 1969 tot en met 1972 beoordeeld op bladsymptomen. Zowel in het voorjaar van 1971 als van 1973 werden de soorten getoetst op het voorkomen van het virus op perzikzaailing als indicator.

De meeste onderzochtePrunus-soorten en de 4 andere soorten bleken onvatbaar (Tabel 1). DePrunus-soorten behoren tot de subgeneraAmygdalus, Cerasus, Padus enLaurocerasus. Een klein aantalPrunus-soorten, behorend tot de subgeneraPrunophora enAmygdalus, bleek wel vatbaar (Tabel 2). Ook praktisch alle uit de literatuur bekende waardplanten behoren tot deze subgenera. De enigePrunus-waardplanten buiten de subgeneraPrunophora enAmygdalus, behoren tot de sectieMicrocerasus van het subgenusCerasus.

Opvallend bleek het gedrag van de soortP. amygdalo-persica op de pruimeonderstam ‘Common Mussel’. De soort werd geïnoculeerd, het virus kon daarin echter niet worden aangetoond, maar wel in de onderstam.

Keywords

Plant Species Plant Pathology Woody Plant Woody Plant Species Terrein 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. Darke, W. F., 1968. Report of the International Conference on Sharka Disease, Zürich, 3 March 1967. EPPO Publ. Ser. A44: 25.Google Scholar
  2. Hamdorf, G., 1972. Untersuchungen über den Wirtspflanzenkreis des Scharka-Virus. NachrBl. dt. PflSchutzdienst (Stuttgart) 24:181–186.Google Scholar
  3. Ingram, C., 1947. Ornamental cherries. Country Life Ltd., London, 259 pp.Google Scholar
  4. Németh, M. V. & Schmelzer, K., 1972. (Plum pox virus onPrunus glandulosa Thunb.) Acta phytopath. Acad. Sci. hung. 7:193–196.Google Scholar
  5. Souty, J., 1974. Progrès realisé dans la connaissance de la sharka. EPPO Bull. 4 nr. 1:125 pp.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1975

Authors and Affiliations

  • H. J. Van Oosten
    • 1
  1. 1.Laboratory of VirologyAgricultural UniversityWageningen

Personalised recommendations